Flood Repeat Data :

ลงทุนให้คุ้มค่าด้วยข้อมูล “แผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก” พร้อมใช้งานจาก NOSTRA (นอสตร้า )

ตัวช่วยวางแผนก่อนตัดสินใจ

เพราะเงินทุกบาทที่ใช้ในการลงทุนล้วนมีค่า ยิ่งเป็นการลงทุนในด้านที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยิ่งต้องใช้ความรอบคอบในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่นั้นคุ้มค่าต่อการลงทุน และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัท โกลบเทค จำกัด NOSTRA Map ผู้พัฒนาแผนที่ประเทศไทย และผลิต Location Content ให้กับธุรกิจต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้จัดทำข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซากบนแผนที่ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการวางแผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้านการลงทุนในพื้นที่นั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูง่ายด้วยภาพแผนที่แสดงข้อมูลแต่ละระดับแทนค่าด้วยสี

ข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก หรือ Flood Repeat Data คืออะไร ?

คือ ข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซากบนแผนที่ประเทศไทย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติบริเวณที่มีน้ำท่วมในแต่ละปี ย้อนหลัง 10 ปี จากแผนที่ดาวเทียม นำมาทำการวิเคราะห์บนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) เกิดเป็นข้อมูลชุดที่แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเกิดน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถแปลงผลเป็น HEAT map แสดงค่าสีอ่อนเข้มบนแผนที่ถึงความถี่มากน้อยของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย

ข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากนำไปใช้งานอย่างไรได้บ้าง ?

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ : ใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนธุรกิจและสร้างความคุ้มค่าด้านการลงทุนได้

ธุรกิจประกันภัย : ใช้ประเมินความเสี่ยงวางแผนธุรกิจ จากการสินค้าประเภทการรับประกันน้ำท่วมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรถ หรือสถานที่

ธุรกิจด้านการธนาคารและสินเชื่อ, สำนักงานที่ดิน : ใช้ในการวางแผนขยายสาขาของธนาคร หรือ ประเมินราคาที่ดินเทียบเคียง เพื่ออนุมัติปล่อยสินเชื่อ

ธุรกิจด้านธุรกิจห้างค้าปลีกค้าส่ง หรือ ธุรกิจขนส่ง : สามารถใช้วางแผนเส้นทางเพื่อการขนส่ง การวางแผนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

หน่วยงานราชการ : ก็สามารถนำไปใช้งานเพื่อการวางแผน และพัฒนาเส้นทางระบบคมนาคมในประเทศ การวางแผนส่งเสริมกระตุ้นการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการน้ำที่แตกต่างกันไป หรือแม้กระทั่งวางแผนเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ เป็นต้น

ปัจจุบันธุรกิจไหนได้บ้างที่มีการใช้งานข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก ?

ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้ Flood Repeat Data ในกลุ่มธุรกิจธนาคารและสินเชื่อ โดยนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ประเมินการวางแผนขยายสาขา การวิเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ และบริษัทด้านการผลิตข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นำข้อมูลไปวิเคราะห์พัฒนาต่อให้กับธุรกิจต่างๆ

หากสนใจรายละเอียดของ ข้อมูลแผนที่น้ำท่วมซ้ำซาก หรือ Flood Repeat Data สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซาก ติดต่อปรึกษาฟรี ได้ที่ (66)2 266 9940 ติดต่อฝ่ายขาย หรือ nostrahotline@cdg.co.th อ่านบทความดีๆ เกี่ยวกับความสามารถของแผนที่ NOSTRA MAP ได้ที่ www.NOSTRAmap.com

2018-08-17T14:23:12+00:00