TH   |   EN

Agro&Food Industries

ค้นหาความสัมพันธ์ และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Consult with our experts what's best for your company.