TH   |   EN

Consumer Product

ข้อมูลแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่ง และเจริญเติบโตเหนือคู่แข่ง

Consult with our experts what's best for your company.

การขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Consumer Product) กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของ Digital ประกอบกับกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup ที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ทำให้การแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น การนำข้อมูลแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่ง และเจริญเติบโตเหนือคู่แข่ง เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ทางการตลาด พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การหาทำเลที่ตั้งสาขาใหม่ การสำรวจลักษณะธุรกิจคู่แข่ง ซึ่งข้อมูลแผนที่ NOSTRA สามารถช่วยเหลือคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยตำแหน่งของสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการวิเคราะห์สำรวจพื้นที่เป้าหมายใหม่ทางการตลาดที่ยังไม่มีสาขาครอบคลุม หรือการสำรวจพื้นที่คู่แข่งที่ยังไม่มีสาขาของคุณตั้งอยู่บริเวณนั้น เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหาแนวโน้มทิศทางของธุรกิจว่าจะขยายตัว และขับเคลื่อนไปในทิศทางใด เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งสาขา หรือศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูล และเงื่อนไขต่างๆ แสดงผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จากจำนวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน การกระจุกตัวของแหล่งชุมชน ตำแหน่งที่ตั้งของคู่แข่ง พื้นที่การให้บริการ และการเข้าถึงลูกค้า เป็นต้น

ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

วิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ ด้วยข้อมูลแผนที่ดิจิตอล เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ตำแหน่งสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ หรือเกินความจำเป็นกับกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์แนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่