Geocoding 2019-03-25T09:33:08+00:00

Geocoding

Coordinate data services from your business information database, whether it be store locations, branch locations, distributors, delivery points, or the customer’s address. Users can pinpoint coordinates on the NOSTRA map with precision.

Address matching

Coordinate data services from your business information database, whether it be store locations, branch locations, distributors, delivery points, or the customer’s address. Users can pinpoint coordinates on the NOSTRA map with precision.

NOSTRA Address Matching Service allows optimization of MIS business database. NOSTRA takes unknown locations and distribution of geographic data to create a database on the map. The coordinates acquired can be used on the GIS, such as, to analyze of the scope of services of the store, the density of branches or distributors in a particular area, or to compare sales of each business to plan distribution for each branch.

Best Coverage

NOSTRA maps has information on all 77 provinces of Thailand, with high definition and precision, containing more than 1.3 million location point

MIS to GIS

Optimization of MIS database with the map coordinates, enabling users to build business understanding while supporting planning and analysis.

Compatible

Can be used with GIS software with ease.

Landmark Matching

บริการแปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไป ให้อยู่ในรูปแบบระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยการนำชื่อของสถานที่สำคัญเช่น ชื่ออาคารชื่อสำนักงาน ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ชื่อคอนโดมิเนียม หรือชื่อสถานที่ราชการต่างๆจากฐานข้อมูลที่ทางลูกค้ามีอยู่ มาจับคู่กับข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญในฐานข้อมูลของทางนอสตร้า (NOSTRA)ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1.6 ล้านแห่งทั่วประเทศไทย จากฐานข้อมูลในรูปแบบ MIS ของลูกค้าแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ระบุพิกัดตำแหน่งเชิงพื้นที่ได้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการ Landmark matchingคือ ข้อมูลที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตอบโจทย์กับการนำไปใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการค้นหานำทาง หรือด้านการนำไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนโปรแกรมทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ

Data cleansing

การบริการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลจากทีมงานสำรวจ หรือฐานข้อมูลเดิมจากลูกค้า ด้วยทีมงานตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่มีความชำนาญจากนอสตร้า (NOSTRA) เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ และมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
ด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ต้องการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่อีกด้วย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป