Loading...
Financials 2018-08-10T09:42:58+00:00

Financial & Banking

การเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Banking แบบเต็มรูปแบบ ประกอบกับการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้นั้น ธนาคาร ธุรกิจสินเชื่อ และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจศึกษาการนำแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเปิดขยายมุมมองใหม่ให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อมูลแผนที่ของ NOSTRA เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณมีอยู่ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางพื้นที่ที่สามารถวาดขึ้นเองได้ด้วยมือคุณ

Benefit

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงจุด และแม่นยำ ด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวโน้มทิศทางของธุรกิจคุณ ว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น เลือกทำเลที่ตั้งสาขา สำนักงาน หรือตู้ ATM แห่งใหม่ โดยทำการวิเคราะห์จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้และนำเสนอผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จากจำนวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และการกระจุกตัวของแหล่งชุมชน เป็นต้น โดยใช้แผนที่ดิจิตอลเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม คลอบคลุมพื้นที่การให้บริการ และเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับการการประเมินทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคารนั้น จำเป็นต้องทราบถึงตำแหน่งของหลักประกัน ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยร่วมสำหรับใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล ซึ่งข้อมูลแผนที่ดิจิตอลจะช่วยให้การทำงานง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการใช้ข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

เข้าถึงลูกค้าได้ทันท่วงที

ด้วยความสามารถของแผนที่และฟังก์ชั่นของ NOSTRA API ที่รองรับกับการนำทาง สามารถช่วยในการวางแผน กำหนดเส้นทางการเดินรถ และจำนวนรถที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม เช่น รถขนเงินของธนาคาร ในการขนส่งไปยังธนาคารสาขา หรือตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประหยัดน้ำมัน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

Solution

Site Selection

ข้อมูลแผนที่ GIS ของนอสตร้า ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลพิเศษที่หลากหลาย เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้านธุรกิจการเงินและการธนาคารโดยตรง เช่น ข้อมูลราคาประเมินที่ดิน (Land Value) ข้อมูลขอบเขตอุทยานแห่งชาติ (National Park) ข้อมูลขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) และข้อมูลแนวเวนคืนที่ดิน (Land Expropriation) เป็นต้น ซึ่งชั้นข้อมูลดังกล่าว ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ นามสกุลที่รองรับกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ เช่น Shapefile หรือ Geodatabase เป็นต้น ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศอย่าง ArcGIS for Desktop หรืออื่นๆ เพื่อหาทำเลที่ตั้ง หากลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และระบุถึงปัจจัยที่กระตุ้นยอดขายได้อย่างง่ายดาย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป