Map for GIS 2018-08-10T10:20:29+00:00

NOSTRA MAP FOR GIS

High-resolution map data of Thailand presented through vector data, suitable for use with Geographic Information System or GIS software, which is a spatial analysis technology for management of areas that require map data as a key component. 

MAP for GIS : SUCCESS STORIES

เงินติดล้อ

นำข้อมูลแผนที่ NOSTRA วิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส ( GIS ) และประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็วจากการวางแผนขยายสาขาไปยังทำเลที่มีประสิทธิภาพ

PRUKSA Real estate

ได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่ หรือที่เรียกว่า location analytics) สร้างความเป็น ผู้นำในการจับจองที่ดิน โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันกันสูง ผู้ที่รวดเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในการได้ทำเลที่ดีไปครอง ดังนั้นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการเลือกซื้อที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้องค์กรมั่นใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการได้อย่างแท้จริง

เชิงเกษตรกรรม Agriculture

หน่วยงานทางด้านการเกษตรได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

VIEW MORE

Benefit (Function & Attribute data)

Vector Data

ข้อมูลแผนที่ฐานแบบดิจิตอล เวกเตอร์ (Digital Vector) ในรูปแบบของจุด (Point), เส้น (Line) และพื้นที่ (Polygon) ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มั่นใจได้ในคุณภาพความเป็นมืออาชีพ

Attribute data

ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกของแต่ละชั้นข้อมูล โดยมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ขอบเขตการปกครอง ประเภทของทางแยกถนน ความกว้างถนน จำนวนช่องจราจร เป็นต้น จึงสามารถใช้ในการค้นหา วิเคราะห์ และแสดงผลด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Best coverage data

ข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยครบ 77 จังหวัด ประกอบด้วย ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตเทศบาล โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งประเทศ ตำแหน่งทางแยก แหล่งน้ำ ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ เส้นทางรถไฟ เส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ และตำแหน่งสถานที่สำคัญที่มากกว่า 1.6 ล้านตำแหน่ง

Special Layers

ชั้นข้อมูลพิเศษ (Special Layers) ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะทางของแต่ละธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ขอบเขตไปรษณีย์ หลักกิโล ขอบเขตอาคาร ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง) ราคาประเมินที่ดิน แนวเวนคืนที่ดิน ตำแหน่งป้ายรถเมล์ ตำแหน่งหมู่บ้าน (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) เขตปลอดภัยการบิน แนวเส้นเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ และสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Future Layer) เป็นต้น

Special Feature

ข้อมูลพิเศษอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับข้อมูลแผนที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลจำนวนประชากรรายอายุ ข้อมูลความหนาแน่นของประชากร จำนวนครัวเรือนข้อมูลรายได้ต่อครัวเรือน ข้อมูลสำมะโนประชากร ข้อมูลโครงข่ายถนนสำหรับวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ การคำนวณระยะเวลาในการขนส่ง (Network Dataset) และข้อมูลเชิงลึกของสถานที่สำคัญ (Extra Content) ฯลฯ

Contact for information

ประเภทของสถานที่สำคัญ (Landmark)  กว่า  48 ประเภท

ประเภทของสถานที่สำคัญ Category ประเภทของสถานที่สำคัญ Category
 1.สถานที่ราชการ Government Agency 25.คมนาคมขนส่ง Transportation
 2.องค์กรระหว่างประเทศ International Organizations 26.ศาสนา Religion
3. รัฐวิสาหกิจ State Enterprise 27.สมาคม มูลนิธิ Association Foundation
 4.ตลาด ตลาดนัด Market 28.ตำรวจ Police
 5. ร้านค้า Store 29.สถานศึกษา Educational Institution
 6.บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน Company & Partnership 30.บริการสุขภาพ Health Services
 7. โรงแรม Hotel 31.การทูต Consulate/Embassy
 8. โรงภาพยนตร์ Cinema/Theatre 32. เขื่อน Dam/Reservoir
 9.บริการการเงิน Financial services 33. สันทนาการ Recreation
 10.ร้านอาหาร Restaurant 34.สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ Tourist Places
 11.ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต Supermarket and Department Store 35.อาคารสูง สำนักงาน High building
 12.ร้านสะดวกซื้อ Convenience store 36. ที่อยู่อาศัย Accommodation
 13..ฟาสต์ฟู้ด Fast food 37.บริการประสานงานชุมชน Community Services Coordinator
 14.ร้านกาแฟ ไอศครีมและเบเกอรี่ Bakery &Coffee & Ice cream 38.ร้านหนังสือ Bookstore
 15.ร้านอาหารที่มีหลายสาขา The restaurant has several branches 39.ร้านก่อสร้างและตกแต่ง Shop construction and decoration
 16.บริการรถยนต์ Car Service 40.สถานบันเทิง Entertainment venue
 17.โรงรับจำนำ Pawn shop 41.ที่จอดรถ Car park
 18.สถานีบริการน้ำมัน Oil Station 42.โรงงาน Factory
 19.สถานีบริการแก๊สรถยนต์ Gas Station 43.บริการซ่อม Repair Service
 20.ธนาคาร Bank 44.สหกรณ์ Cooperative
 21.นิคมอุตสาหกรรม The Industrial Estate Authority of Thailand 45.เกษตรกรรม Agriculture
 22.รัฐวิสาหกิจ (ไฟฟ้า) Enterprises (electricity) 46.สื่อสารโทรคมนาคม Telecommute
 23.รัฐวิสาหกิจ (ประปา) Enterprises (supply) 47.โชว์รูมรถจักรยานยนต์ Motorcycle showroom
 24.รัฐวิสาหกิจ (โทรศัพท์) Enterprises (telecom) 48.สถานที่อื่นๆ Other

Option plan

Extra Content

ข้อมูลที่ทำให้เราสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่จำเป็น ไปช่วยในการทำ Business Analysis หรือนำข้อมูลของตำแหน่งพื้นที่ (Site analysis) วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากร หรือ Demographic Heat map เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความไปได้ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนั้นๆ

ปัจจุบันข้อมูล Extra Content พร้อมให้บริการใน 7 หมวด ดังต่อไปนี้

Attraction – หมวดสถานที่ท่องเที่ยว
Restaurant – หมวดร้านอาหาร
Properties – หมวดอสังหาริมทรัพย์
Hotel – หมวดโรงแรมและที่พัก
Health & Beauty – คลินิกสุขภาพ ความงาม และสปา
HOSPITAL – หมวดโรงพยาบาล
SCHOOL – หมวดสถานศึกษา

Future Layer Content

ข้อมูลคาดการณ์การเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ในอนาคต เช่น ตำแหน่ง POI แนวเส้นถนน แนวเส้นรถไฟฟ้า โครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น คอนโด, ห้างสรรพสินค้า, สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

Flood Repeat Data

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติบริเวณที่มีน้ำท่วมในแต่ละปี ย้อนหลัง 10 ปี จากแผนที่ นำมาวิเคราะห์บนโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) เกิดเป็นข้อมูลชุดที่แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเกิดน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถแปลงผลเป็นภาพ HEAT map แสดงค่าสีอ่อนเข้มบนแผนที่ถึงความถี่มากน้อยของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยให้เข้าใจง่าย

Customization Dynamic content

ข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมสำรวจในการจัดเก็บข้อมูลและพันธมิตรหลากหลาย ทำให้เราสามารถจัดหาข้อมูลเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกๆ ธุรกิจได้

Who can use ? (ข้อมูลแผนที่ GIS เหมาะกับธุรกิจไหนบ้าง?)

หน่วยงานราชการ (Government)

การนำเอาข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) พร้อมชั้นข้อมูลพิเศษอื่นๆ เช่น ข้อมูลขอบเขตอาคาร ข้อมูลการใช้ประโยนช์ที่ดิน แนวเวนคืนที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือระบบการจัดการฐานข้อมูลของทางหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน เช่น ข้อมูลด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ การวางแผนการจัดการน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด หรือการเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนน ระบบขนส่งสาธารณะ

ธุรกิจประกันภัย (Insurance)

สามารถนำข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญทางธุรกิจ และชั้นข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจประกันภัยมาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนที่ ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์แบบต่างๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด การคำนวณระยะเวลา และระยะทางในการเข้าถึงของลูกค้า หรือแม้กระทั่งการหาพื้นที่ที่มีศักภาพสำหรับขยายสาขาใหม่

ธุรกิจการค้าปลีก (Retail)

ผู้ประกอบการธรุกิจค้าปลีกต่างต้องการคำตอบที่ชัดเจนและแม่นยำ ว่าร้านค้าที่มีอยู่สร้างผลกำไรให้คุ้มทุนหรือไม่ ? พื้นที่ไหนเหมาะสมกับการเปิดขยายสาขา ? ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหน ? ทำเลที่ตั้งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นสิ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณลดความเสี่ยงลงได้ คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ในการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทางธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า การเข้าถึงพื้นที่ทางการตลาด รวมถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

เมื่อธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีตัวช่วยในการประเมินพื้นที่เพื่อหาทำเลทองในการสร้างคอนโดมิเนียม หรือหมู่บ้านจัดสรรสักแห่ง ข้อมูลแผนที่ สามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายมากยิ่งขึ้น แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตำแหน่งสถานที่สำคัญที่อำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตของคนเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ธนาคาร เป็นต้น ตำแหน่งที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้า ข้อมูลเขตการใช้ประโยนช์ที่ดิน ข้อมูลแนวเวนคืนที่ดิน รวมไปถึงเขตปลอดภัยการบิน

ธุรกิจการเงินการธนาคาร

(Banking & Financial)

ในปัจจุบันการเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ ธนาคาร และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจ ศึกษา และนำข้อมูลแผนที่ดิจิตอล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักภาพ ความแข็งแกร่ง เปิดมุมมองใหม่ และต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยพัฒนาความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น แผนที่ดิจิตอล จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunications)

การนำข้อมูลแผนที่เชิงลึก มาประยุกต์ใช้ร่วมกับฐานข้อมูลเดิมของลูกค้า ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนและลงพื้นที่สำรวจ รวมไปถึงแปลงข้อมูลที่ลูกค้าจัดเก็บในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ต่างๆ เช่น ตาราง Excel ให้เป็นข้อมูลที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการสร้างแผนที่ ที่รวมข้อมูลทั้งหมดทางภูมิศาสตร์ไว้ในที่เดียว ทำให้มองเห็นธุรกิจ โอกาส สอดคล้องกับกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนาม

Our Package Plan

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป