NOSTRA Premium Map 2019-02-04T16:06:16+00:00

NOSTRA Premium Map

    ข้อมูลแผนที่ฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศไทย โดยดำเนินการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดตามมาตรฐาน FGDS
มีความถูกต้อง มาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ    

NOSTRA PREMIUM MAP

ข้อมูลแผนที่ฐานความละเอียดสูงแบบลายเส้น (Vector Data) ที่มีความละเอียดถูกต้องและแม่นยำในระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (GIS: Geographic Information System) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทางด้านพื้นที่ NOSTRA Premium Map สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนในระบบจีไอเอสได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการใช้งานแผนที่ทั่วไป  โดยข้อมูลแผนที่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการทางด้านระบบจีไอเอส(GIS) เช่น การวางแผนพัฒนาสาธารณูปโภคหรือคมนาคม การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร งานด้านสาธารณสุข และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ การบริหารจัดการเส้นทาง การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ NOSTRA Premium Map  มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์  2 ระบบ

1. Universal Transverse Mercator (UTM)
อ้างอิงพื้นหลักฐาน WGS1984 Datum หน่วยเป็น เมตร

2. Latitude Longitude
อ้างอิงพื้นหลักฐาน WGS1984 Datum หน่วยเป็น องศา ลิปดา

WHY NOSTRA PREMIUM MAP

Vector Data

ข้อมูลแผนที่ฐาน NOSTRA ในระบบข้อมูลลายเส้น (Vector data) เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มั่นใจได้ในคุณภาพความเป็นมืออาชีพ

Made for GIS

ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และฐานข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute data) ที่ให้รายละเอียดของข้อมูลในเชิงลึก เช่น ชื่อภาษาไทยไทย-อังกฤษ ความกว้างถนน จำนวนช่องจราจร ฯลฯ จึงสามารถใช้ในการค้นหา วิเคราะห์ และแสดงผลในระบบจีไอเอส ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Best Coverage

มีข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยครบ 77 จังหวัด ประกอบด้วย  ขอบเขตการปกครองทุกระดับ เส้นทางน้ำ โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งประเทศ ตำแหน่งทางแยก และสถานที่สำคัญกว่า 1.5 ล้านจุด

Compatibility

เป็นข้อมูลในรูปแบบ Geodtabase file หรือ Shapefile สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ง่าย และเป็นมาตรฐานสากล เช่น ซอฟต์แวร์ ArcGIS, ArcView และอื่นๆ

รายละเอียดชั้นข้อมูล

ชั้นข้อมูล พื้นที่ให้บริการ รายละเอียดของชั้นข้อมูล
ข้อมูลเขตการปกครอง ทั้งประเทศไทย เส้นเขตการปกครอง และพื้นที่การปกครอง โดยจำแนกประเภท
ตามระดับของเขตการปกครอง ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ/เขต ระดับตำบล/แขวง ระดับเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล
ข้อมูลโครงข่ายคมนาคม ทั้งประเทศไทย เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายตลอดประเทศ เช่น ทางด่วน ทางยกระดับ
ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ถนนหลัก ซอย อุโมงค์/ทางลอด จุดตัดทางแยก
ทางรถไฟ เส้นทางเดินเรือ
ข้อมูลแแหล่งน้ำ ทั้งประเทศไทย ข้อมูลแหล่งน้ำทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ คลองหนอง บึง และทะเลสาบ
• แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา บ่อน้ำบาดาล และคลองชลประทาน
ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ ทั้งประเทศไทย ตำแหน่งสถานที่สำคัญทั้งหมดทั่วประเทศ จำแนกข้อมูลได้ตาม
ข้อมูลรหัสประเภทตำแหน่งสถานที่สำคัญ

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป