Product 2019-03-25T09:02:06+00:00

Every business is possible with NOSTRA as your companion.

Build credibility for your business. “Precision” is essential for every business. NOSTRA offers an “information map for business”, which have been developed with great deal of experience and professionalism, so you can trust the quality of data in NOSTRA maps to be the most accurate and comprehensive.

Map Content​

ผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่เพื่อตอบทุกโจทย์ธุรกิจของคุณ ช่วยในการวางแผนธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

Online Map Services

ผลิตภัณฑ์บริการแผนที่ออนไลน์ เพื่อการสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำและค้นหาได้ง่าย

Map Creation

ผลิตภัณฑ์การสร้างแผนที่ ที่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถเลือกสิ่งที่จะแสดงบนแผนที่ของคุณได้ตามต้องการ

Location Based Solutions

ผลิตภัณฑ์เสริมที่ถูกสร้างมาจากข้อมูลพื้นฐานทางแผนที่ โดยนำไปวิเราะห์และปรับใช้กับการใช้งานในรูปแบบต่างๆดังนี้

Application Development

บริการจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ และเข้าให้ผู้ใช้งานเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมให้คำแนะนำและบริการหลังการขาย อย่างครบถ้วน

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป