TH   |   EN

Geocoding

Converting & matching your table data with the exist POI for more convenient business usage

แปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไปของลูกค้า และจับคู่ข้อมูลสถานที่สำคัญที่มีอยู่บนแผนที่      เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Best Coverage

นอสตร้ามีข้อมูลแผนที่ประเทศไทยครบ 77 จังหวัด มีความละเอียดสูง แม่นยำ ทันสมัย ด้วยข้อมูลสถานที่สำคัญกว่า 1.9 ล้านจุด

MIS to GIS

การปักหมุดแผนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MIS ด้วยค่าพิกัดบนแผนที่ ที่ทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ธุรกิจได้ชัดเจน สนับสนุนการวางแผน และวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

Compatible

สามารถนำไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ หรือ GIS ได้ง่าย

Landmark Matching

บริการแปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไป ให้อยู่ในรูปแบบระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยการนำชื่อของสถานที่สำคัญ เช่น ชื่ออาคาร ชื่อสำนักงาน ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ชื่อคอนโดมิเนียม หรือชื่อสถานที่ราชการต่างๆ จากฐานข้อมูลที่ทางลูกค้ามีอยู่ มาจับคู่กับข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญในฐานข้อมูลของทางนอสตร้า (NOSTRA) ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1.9 ล้านแห่งทั่วประเทศไทย จากฐานข้อมูลในรูปแบบ MIS ของลูกค้าแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ระบุพิกัดตำแหน่งเชิงพื้นที่ได้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการ Landmark matching คือ ข้อมูลที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตอบโจทย์กับการนำไปใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการค้นหานำทาง หรือด้านการนำไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนโปรแกรมทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ

Address Matching

NOSTRA Address matching service ปักหมุดแผนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MIS ทางธุรกิจที่คุณไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้ง และการกระจายตัวของข้อมูลในทางภูมิศาสตร์ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางด้านแผนที่  โดยสามารถนำข้อมูลค่าพิกัดสถานที่ที่จะปักหมุดแผนที่นี้ไปใช้งานบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส เช่น วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการของร้านค้า ความหนาแน่นของสาขาธุรกิจ หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หนึ่งๆ เปรียบเทียบยอดขายของสาขาธุรกิจในแต่ละแห่ง วางแผนการกระจายสินค้าไปยังสาขาธุรกิจ

Data Cleansing

การบริการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลจากทีมงานสำรวจ หรือฐานข้อมูลเดิมจากลูกค้า ด้วยทีมงานตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่มีความชำนาญจากนอสตร้า (NOSTRA) เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ และมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
ด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ที่ต้องการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่อีกด้วย

Consult with our experts what's best for your company.