TH   |   EN

Industrial Solution

วิเคราะห์ วางแผน และประเมินหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าให้อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ

Consult with our experts what's best for your company.

การวิเคราะห์ วางแผน และประเมินหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าให้อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการหาทำเลที่ตั้ง ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของการกระจายตัวตำแหน่งโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้า โดยวิเคราะห์จากข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ และแสดงผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จำนวนประชากร การกระจุกตัวของแหล่งชุมชน ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานเดิม พื้นที่การให้บริการและการเข้าถึงลูกค้า เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยตำแหน่งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระขายสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ทำให้การขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้เวลาน้อยและลดต้นทุนทางด้านทรัพยากรในองค์กรของคุณ

ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

วิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลแผนที่ดิจิตอล เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) ขอบเขตแนวเวนคืนที่ดิน (Land Expropriation) โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่