TH   |   EN

GeoData

Searching potential area to re-create better business strategy

ข้อมูลแผนที่ เพื่อการค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจให้แม่นยำ ด้วยการใช้งานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Spatial analytic tool

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

Adaptable for business planning

สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจ

Best coverage map in ASEAN

ข้อมูลแผนที่ครอบคลุมทั้งอาเซียน

Easy to use for GIS software

ข้อมูลสามารถใช้งานกับโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 Customizable map

รูปแบบของแผนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยน และออกแบบได้

Best support service

บริการแนะนำดูแลผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหา

ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) ที่มีความละเอียด แม่นยำสูง ครอบคลุมภูมิภาค ASEAN สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส ( GIS ) และ Business Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ที่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) ที่แสดงในรูปแบบของแผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือ ฐานข้อมูล (Database) ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงผล วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ให้บริการได้ตามความต้องการ

Success Stories

เงินติดล้อ

ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่รู้จักกันดีในนาม “เงินติดล้อ” ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ จาก NOSTRA ในการนำมาใช้วิเคราะห์ และอธิบายข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประชากร การขนส่ง การตลาด และข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ช่วยตัดสินใจในการขยายสาขาใหม่ไปยังทำเลที่ถูกต้องได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบัน “เงินติดล้อ” มีสาขาครอบคลุมมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย

SC ASSET


ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายและเช่าชื่อดังทั้งโครงการบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ ได้นำข้อมูลที่บริษัทเก็บแบบตาราง (Table) มาแปลงเป็นข้อมูลที่แสดงผลบน Digital map ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งทำให้เห็นภาพ และง่ายต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าของยอดขายโครงการในพื้นที่ การประเมินพื้นที่เพื่อลงทุนสร้างโครงการใหม่ รวมถึงสามารถดูแนวโน้มการเติบโตของพื้นที่ที่น่าลงทุนผ่านข้อมูลยอดขายย้อนหลังของบริษัท

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้นำข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ และออฟไลน์จาก NOSTRA เช่น ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) แบบดิจิตอล เวกเตอร์ (Digital vector), ชุดข้อมูล ASEAN PLUS ประเทศไทย (ถนนเส้นคู่), การเช่าใช้บริการค้นหาข้อมูลตำแหน่งภูมิศาสตร์ด้วยข้อมูลที่อยู่ (Address search service) เพื่อจัดทำระบบบริการข้อมูล GISWEB ผ่านเว็บไซต์ เช่น ระบบ Smart PWA ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ, ระบบ GIS Editing Online, ระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ (GIS API) เป็นต้น

Function & Contents

NOSTRA มีข้อมูลให้บริการครอบคลุม 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น

 • ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ชื่อจังหวัด/ ชื่ออำเภอ/ ชื่อตำบล/ ข้อมูลจำนวนครัวเรือน/ ข้อมูลจำนวนประชากรเพศหญิง และเพศชาย)
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตเทศบาล (เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลตำบล)
 • ชั้นข้อมูลถนน (ข้อมูลชื่อถนน/ ประเภทถนน/ ความกว้าง และจำนวนเลนถนน)
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งทางแยก (ชื่อทางแยก/ ประเภทของทางแยก)
 • ชั้นข้อมูลทางรถไฟ (ชื่อสถานีรถไฟ/ เส้นทางรถไฟ)
 • ชั้นข้อมูลระบบขนส่งมวลชน (BTS/ MRT/ APL/ BRT)
 • ชั้นข้อมูลอุทยานแห่งชาติ (ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยานแห่งชาติ/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
 • ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ (ข้อมูลแม่น้ำ/ ลำคลอง/ ทะเลสาบ และบ่อเพาะเลี้ยงเชิงเกษตรกรรม)
 • ชั้นข้อมูลสถานที่สำคัญ 1.7 ล้านจุดทั่วไทย ประกอบด้วย 48 หมวดใหญ่ 500 หมวดย่อย (เช่น สถานที่ราชการ/ ร้านค้า/ สถานที่ท่องเที่ยว/ ร้านอาหาร/ ที่พัก/ โรงงาน ฯลฯ )
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตของสถานที่สำคัญ (Public area)
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ไปรษณีย์
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ตำรวจ
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน (*อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย)
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งป้ายรถเมล์ในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งหลักกิโล
 • ชั้นข้อมูลผังเมือง (City plan) แสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม
 • ชั้นข้อมูลราคาประเมินที่ดิน (Land value)
 • ชั้นข้อมูลแนวเวนคืนที่ดิน (*อ้างอิงตามประกาศพระราชกฤษฎีกา)
 • ชั้นข้อมูลเขตปลอดภัยการบิน
 • ชั้นข้อมูลแนวเส้นเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • ชั้นข้อมูล Future layer หรือ ข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ชั้นข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ แบ่งรถออกเป็น 5 ประเภท รถจักรยานยนต์/ รถยนต์/ รถกระบะ/ รถโดยสาร/ รถบรรทุก โดยเป็นข้อมูลรายจังหวัดย้อนหลัง 10 ปี พร้อมข้อมูลประเภทยานพาหนะ/ จังหวัด/ ความจุ/ ยี่ห้อของรถ/ จำนวนปี
 • ชั้นข้อมูล Street food แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ Food truck/ หาบเร่แผงลอยทั่วประเทศ
 •  
 • หมวดสถานที่ท่องเที่ยว
 • หมวดร้านอาหาร
 • หมวดโรงแรมและที่พัก
 • หมวดอสังหาริมทรัพย์
 • หมวดคลินิกศัลยกรรมและความงาม
 • หมวดโรงพยาบาล
 • หมวดสถานศึกษา
 • หมวดโรงงานและสถานประกอบการณ์
 • หมวดตลาด
 • หมวดที่จอดรถ
 •  
 • ข้อมูล Network data set คือ การคำนวณระยะเวลา และจัดการเส้นทางในการขนส่ง รองรับการเดินทาง 5 รูปแบบ (Car/ Motorcycle/ Bicycle/ Truck/ Pedestrian) ช่วยในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยใช้เกณฑ์หาเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือหาเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด, การหาขอบเขตพื้นที่ให้บริการของตำแหน่งต่างๆ, การหา Closest facilities
 • ข้อมูล 3D Model คือ ข้อมูลอาคารที่เป็น 3 มิติ เสมือนจริงในแต่ละพื้นที่
 • ข้อมูล Complex map คือ ข้อมูลแผนที่ที่เพิ่มรายละเอียดเฉพาะของแต่ละพื้นที่ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น พื้นที่ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น
 • ข้อมูล Indoor map คือ ข้อมูลแผนที่ที่เพิ่มรายละเอียดต่างๆ ในอาคาร โดยสามารถต่อยอดไปสู่การทำ Indoor navigation ภายในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ได้
 •  

Thailand GIS DATA (Update 2021)

80
Provinces
910
Districts
7420
Sub Districts

860,345.65

 KM. on the road

1,919,105

POI

ประเภทของสถานที่สำคัญ Category ประเภทของสถานที่สำคัญ Category
 1.สถานที่ราชการ Government Agency 25.คมนาคมขนส่ง Transportation
 2.องค์กรระหว่างประเทศ International Organizations 26.ศาสนา Religion
3. รัฐวิสาหกิจ State Enterprise 27.สมาคม มูลนิธิ Association Foundation
 4.ตลาด ตลาดนัด Market 28.ตำรวจ Police
 5. ร้านค้า Store 29.สถานศึกษา Educational Institution
 6.บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน Company & Partnership 30.บริการสุขภาพ Health Services
 7. โรงแรม Hotel 31.การทูต Consulate/Embassy
 8. โรงภาพยนตร์ Cinema/Theatre 32. เขื่อน Dam/Reservoir
 9.บริการการเงิน Financial services 33. สันทนาการ Recreation
 10.ร้านอาหาร Restaurant 34.สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ Tourist Places
 11.ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต Supermarket and Department Store 35.อาคารสูง สำนักงาน High building
 12.ร้านสะดวกซื้อ Convenience store 36. ที่อยู่อาศัย Accommodation
 13..ฟาสต์ฟู้ด Fast food 37.บริการประสานงานชุมชน Community Services Coordinator
 14.ร้านกาแฟ ไอศครีมและเบเกอรี่ Bakery &Coffee & Ice cream 38.ร้านหนังสือ Bookstore
 15.ร้านอาหารที่มีหลายสาขา The restaurant has several branches 39.ร้านก่อสร้างและตกแต่ง Shop construction and decoration
 16.บริการรถยนต์ Car Service 40.สถานบันเทิง Entertainment venue
 17.โรงรับจำนำ Pawn shop 41.ที่จอดรถ Car park
 18.สถานีบริการน้ำมัน Oil Station 42.โรงงาน Factory
 19.สถานีบริการแก๊สรถยนต์ Gas Station 43.บริการซ่อม Repair Service
 20.ธนาคาร Bank 44.สหกรณ์ Cooperative
 21.นิคมอุตสาหกรรม The Industrial Estate Authority of Thailand 45.เกษตรกรรม Agriculture
 22.รัฐวิสาหกิจ (ไฟฟ้า) Enterprises (electricity) 46.สื่อสารโทรคมนาคม Telecommute
 23.รัฐวิสาหกิจ (ประปา) Enterprises (supply) 47.โชว์รูมรถจักรยานยนต์ Motorcycle showroom
 24.รัฐวิสาหกิจ (โทรศัพท์) Enterprises (telecom) 48.สถานที่อื่นๆ Other

Our Package Plan

คำถามที่พบบ่อย

NOSTRA GeoData คือ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) ที่มีความละเอียด แม่นยำสูง ครอบคลุมภูมิภาค ASEAN สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส ( GIS ) และ Business Intelligence  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ที่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) ที่แสดงในรูปแบบของแผนที่ (Map)  ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)  หรือ ฐานข้อมูล  (Database)  ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงผล วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ให้บริการได้ตามความต้องการ

NOSTRA จำแนกประเภทของข้อมูล GeoData ได้ 4 รูปแบบ

 1. ข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Point) เช่น ตำแหน่งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านตำแหน่งในประเทศไทย สามารถแบ่งกลุ่มตามประเภทของสถานที่ได้มากกว่า 48 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการนำไปต่อยอด เช่น สถานที่ราชการ บริษัท ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
 2. ข้อมูลเชิงเส้น (Line) เช่น ถนน เส้นทางระบบขนส่งมวลชน เส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน
 3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Polygon) เช่น ขอบเขตการปกครองในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ขอบเขตเทศบาล ขอบเขตแหล่งน้ำ ขอบเขตของตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ และรวมไปถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง)
 4. ข้อมูลทางสถิติศาสตร์ (Statistics) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนครัวเรือน ข้อมูลประชากรจำแนกรายอายุ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ตัวอย่างประเภทธุรกิจที่สามารถนำเอา GeoData ไปใช้ ดังนี้

 • อสังหาริมทรัพย์ —  ใช้ข้อมูล GeoData ประกอบการวิเคราะห์ (Site Selection) จุดยุทธศาสตร์ หาทำเลศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
 • ค้าปลีก – ใช้ข้อมูล GeoData ช่วยวิเคราะห์การตั้งสาขา ศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม หรือวางแผนเส้นทางการให้บริการ หรือปรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลิสซิ่ง-สินเชื่อ – ใช้ข้อมูล GeoData ประกอบการวิเคราะห์การกำหนดแผนกรมธรรม์ที่เหมาะสมในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ตาม Location base หรือเพื่องานขยายสาขาบริการ หาพาร์ทเนอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มีการให้บริการในรูปแบบของชั้นข้อมูลที่ประกอบด้วยประเภท ชื่อและตำแหน่งข้อมูล ในรูปแบบ Point , Line , Polygon, Statistics รองรับทั้งภาษาไทย และอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถเลือก Customize  แพคเกจให้เหมาะสมตามความต้องการของ  Business  ได้

สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเฉพาะของระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Business Intelligence ได้ เช่น ArcGIS, QGIS, Power Bi  เป็นต้น

NOSTRA GeoData มี Format มาตรฐานสำหรับการจัดส่งให้กับลูกค้าเป็น Geodatabase ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcGIS และยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม GIS อื่นๆ ได้แก่ Shapefile, DXF, MIF, GeoJason เป็นต้น

NOSTRA GeoData มีข้อมูลในบริการครอบคลุม 10 ประเทศในอาเซียน คือ Thailand​,Laos​,Myanmar​,Cambodia,Vietnam​,Malaysia ​,Singapore ​,Brunei ​,Indonesia ​,Philippines

ชุดข้อมูล Point Of Interest (POI) สามารถแบ่งออกได้ 48 หมวดหมู่หลัก และ 500 หมวดหมู่ย่อย เช่น บริษัท , แหล่งชอปปิ้ง , สวนสาธารณะ , Auto Service​ เป็นต้น

NOSTRA GeoData มีการเก็บข้อมูลโครงข่ายของทางหลวงแผ่นดิน, ทางหลวงชนบท, ถนนชนบท, ถนนเทศบาล, ซอย มีทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า สามารถนำไปวิเคราะห์หาเส้นทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงบรรยายของชั้นข้อมูล โครงข่าย เช่น ระยะทาง ระยะเวลา กฎการห้ามเลี้ยว ประเภทถนน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ด้าน Logistics ได้