คำถามที่พบบ่อย

NOSTRA GeoData คือ ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) ที่มีความละเอียด แม่นยำสูง ครอบคลุมภูมิภาค ASEAN สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส ( GIS ) และ Business Intelligence  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ที่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) ที่แสดงในรูปแบบของแผนที่ (Map)  ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)  หรือ ฐานข้อมูล  (Database)  ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงผล วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ให้บริการได้ตามความต้องการ

NOSTRA จำแนกประเภทของข้อมูล GeoData ได้ 4 รูปแบบ

  1. ข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Point) เช่น ตำแหน่งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านตำแหน่งในประเทศไทย สามารถแบ่งกลุ่มตามประเภทของสถานที่ได้มากกว่า 48 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการนำไปต่อยอด เช่น สถานที่ราชการ บริษัท ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
  2. ข้อมูลเชิงเส้น (Line) เช่น ถนน เส้นทางระบบขนส่งมวลชน เส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน
  3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Polygon) เช่น ขอบเขตการปกครองในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ขอบเขตเทศบาล ขอบเขตแหล่งน้ำ ขอบเขตของตำแหน่งสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ ท่าอากาศยาน สวนสาธารณะ และรวมไปถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังเมือง)
  4. ข้อมูลทางสถิติศาสตร์ (Statistics) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนครัวเรือน ข้อมูลประชากรจำแนกรายอายุ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ตัวอย่างประเภทธุรกิจที่สามารถนำเอา GeoData ไปใช้ ดังนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ —  ใช้ข้อมูล GeoData ประกอบการวิเคราะห์ (Site Selection) จุดยุทธศาสตร์ หาทำเลศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
  • ค้าปลีก – ใช้ข้อมูล GeoData ช่วยวิเคราะห์การตั้งสาขา ศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสม หรือวางแผนเส้นทางการให้บริการ หรือปรับใช้ในการวางแผนบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลิสซิ่ง-สินเชื่อ – ใช้ข้อมูล GeoData ประกอบการวิเคราะห์การกำหนดแผนกรมธรรม์ที่เหมาะสมในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ตาม Location base หรือเพื่องานขยายสาขาบริการ หาพาร์ทเนอร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มีการให้บริการในรูปแบบของชั้นข้อมูลที่ประกอบด้วยประเภท ชื่อและตำแหน่งข้อมูล ในรูปแบบ Point , Line , Polygon, Statistics รองรับทั้งภาษาไทย และอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถเลือก Customize  แพคเกจให้เหมาะสมตามความต้องการของ  Business  ได้

สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเฉพาะของระบบภูมิสารสนเทศ หรือ Business Intelligence ได้ เช่น ArcGIS, QGIS, Power Bi  เป็นต้น

NOSTRA GeoData มี Format มาตรฐานสำหรับการจัดส่งให้กับลูกค้าเป็น Geodatabase ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcGIS และยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม GIS อื่นๆ ได้แก่ Shapefile, DXF, MIF, GeoJason เป็นต้น

NOSTRA GeoData มีข้อมูลในบริการครอบคลุม 10 ประเทศในอาเซียน คือ Thailand​,Laos​,Myanmar​,Cambodia,Vietnam​,Malaysia ​,Singapore ​,Brunei ​,Indonesia ​,Philippines

ชุดข้อมูล Point Of Interest (POI) สามารถแบ่งออกได้ 48 หมวดหมู่หลัก และ 500 หมวดหมู่ย่อย เช่น บริษัท , แหล่งชอปปิ้ง , สวนสาธารณะ , Auto Service​ เป็นต้น

NOSTRA GeoData มีการเก็บข้อมูลโครงข่ายของทางหลวงแผ่นดิน, ทางหลวงชนบท, ถนนชนบท, ถนนเทศบาล, ซอย มีทั้งเส้นเดี่ยวและเส้นคู่ ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า สามารถนำไปวิเคราะห์หาเส้นทาง โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงบรรยายของชั้นข้อมูล โครงข่าย เช่น ระยะทาง ระยะเวลา กฎการห้ามเลี้ยว ประเภทถนน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ด้าน Logistics ได้