Ground Motion คืออะไร กับเหตุผลที่นักวิเคราะห์ต้องให้ความสนใจมากขึ้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา New Space Economy ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอวกาศได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์หรือ SAR ที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความละเอียดถูกต้องสูงด้วยการใช้เทคนิคการประมวลผล “SAR Interferometry” Interferometric SAR (InSAR) เป็นการประมวลผลแบบซับซ้อนเพื่อเปรียบเทียบคลื่นที่สะท้อนบนพื้นผิวโลก หรือสิ่งปลูกสร้าง เมื่อดาวเทียมโคจรผ่านหลายครั้ง ซึ่งมีวงโคจรที่เกือบจะซ้อนทับกัน ผลการเปรียบเทียบสัญญาณทำให้ได้อัตราการเคลื่อนตัวแผ่นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความละเอียด ถูกต้อง มีหน่วยเป็น “มิลลิเมตรต่อปี” และ InSAR จะแสดงผลจุดตรวจสอบจำนวนมากในพื้นที่เฝ้าระวังทุกๆ ระยะ 10 เมตร หรือมากกว่าได้ Ground Motion               คือ เทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน และสิ่งปลูกสร้างด้วยเทคนิคการประมวลผล “SAR Interferometry” ที่จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมวัดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโครงสร้างในช่วงเวลาต่างๆ และนำมาแสดงผลเป็นเส้นกราฟแสดงอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร เพื่อตรวจสอบการยุบตัวของพื้นดิน หรือโอกาสทรุดตัวในระยะ 100 เมตร ซึ่งจะนำไปสู่มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัด Ground Motion […]

โกลบเทค สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วย หนุนการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย สู่การปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสวมใส่ GARMIN Smart Watch เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลบันทึกกิจกรรมและสุขภาพต่อไปยังแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ Data Analytics ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายปีนี้นำเสนอให้ปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม  Wellness & Healthcare กลุ่ม Health Insurance และกลุ่มองค์กรยุคใหม่ โดยโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล พันเอก […]

5G ความหวังฝ่าวิกฤติโควิด-19 จุดเปลี่ยนแห่งการปฏิวัติองค์กรสู่ความอยู่รอด

เทคโนโลยี 5G โอกาสใหม่สำหรับภาคธุรกิจ ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง การสื่อสารกับอุปกรณ์จำนวนมาก และการเชื่อมต่อที่เสถียรและตอบสนองไว