DMT จับมือ NOSTRA จัดทำโครงการ Tollway EV way แผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง

นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ DMT  เปิดเผยว่า DMT มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไทย ซึ่งจากการประชุม COP27 ล่าสุด ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสูงสุดเร็วขึ้น 5 ปี จาก ค.ศ. 2030 เป็น 2025 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้ปรับแผนเร็วขึ้น 15 ปี จากเป้าหมาย ค.ศ. 2065 เป็น ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยบริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์สันดาป เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า มากขึ้น สนับสนุนให้เกิดถนนสีเขียว เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Tollway Green Way นายนพพล กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้   DMT ได้มีโครงการ “I Love DMT” […]