NOSTRA ตอบรับกระแส EV ชูบริการชุดข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้า และบริการแผนที่ออนไลน์ Map APIs สนับสนุนกลุ่มธุรกิจใน EV charging ecosystem

ชุดข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้า และบริการแผนที่ออนไลน์ Map APIs สนับสนุนกลุ่มธุรกิจใน EV