NOSTRA Dev Guide V.3 : EP3 วิธีการสร้าง Identified การระบุตำแหน่งสถานที่สำคัญจากพิกัดในแผนที่ บนเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำนั้นง่ายมาเข้ามาดูกันเลย… 1.เข้าไปที่ https://developer.nostramap.com/developer/V3/docs/js/sample/Identify แล้วเลือก Platform ที่ต้องการ และกดที่ไปที่ download Sample 2. จากนั้น เปิดไฟส์ด้วยโปรแกรม visual studio code กดไปที่ script.js คลิกขวา เลือก open with Live Sever 3. การ Config function ให้เข้าไปที่ https://developer.nostramap.com/developer/V3/docs/js/api/Identify สามารถเลือก Reference และปรับใช้ได้ตามความต้องการ 4.หากต้องการนำแผนที่ไปใช้กับ Web Embed สามารถ Copy code HTML ไปใส่ใน iFrame และสามารถใช้งานได้เลย นักพัฒนาสมัครเข้าใช้งาน NOSTRA Map API –https://developer.nostramap.com/developer/V3/docs/js/home/ รวมถึงตัวอย่างการนำ Feature ไปใช้งาน และ โหลดฟรี Sample ของ NOSTRA […]

NOSTRA Dev Guide V.3 : EP2  วิธีการ Create Base Map และ การ Config Base Map

NOSTRA Dev Guide V.3 : EP2  วิธีการ Create Base Map และ การ Config Base Map (การเปลี่ยนภาษา,การเปลี่ยนประเทศ,และการกำหนดการ Zoom) 1.เข้าไปที่ https://www.nostramap.com/developmentplatform/ แล้วเลือก Platform ที่ต้องการ และกดที่ไปที่ Sample  2. เลือกเมนู Map& Layers แล้วกด Download 3. จากนั้น เปิดไฟส์ด้วยโปรแกรม visual studio code กดไปที่ Index.html จากนั้นให้ทำ API Key มาใส่ได้เลย 4. ไปที่ Scrip.js หาคำว่า initialize เผื่อทำการ Config Base Map โดยอ้างอิง API Reference สามารถ […]

Ground Motion คืออะไร กับเหตุผลที่นักวิเคราะห์ต้องให้ความสนใจมากขึ้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา New Space Economy ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอวกาศได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์หรือ SAR ที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความละเอียดถูกต้องสูงด้วยการใช้เทคนิคการประมวลผล “SAR Interferometry” Interferometric SAR (InSAR) เป็นการประมวลผลแบบซับซ้อนเพื่อเปรียบเทียบคลื่นที่สะท้อนบนพื้นผิวโลก หรือสิ่งปลูกสร้าง เมื่อดาวเทียมโคจรผ่านหลายครั้ง ซึ่งมีวงโคจรที่เกือบจะซ้อนทับกัน ผลการเปรียบเทียบสัญญาณทำให้ได้อัตราการเคลื่อนตัวแผ่นดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความละเอียด ถูกต้อง มีหน่วยเป็น “มิลลิเมตรต่อปี” และ InSAR จะแสดงผลจุดตรวจสอบจำนวนมากในพื้นที่เฝ้าระวังทุกๆ ระยะ 10 เมตร หรือมากกว่าได้ Ground Motion               คือ เทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน และสิ่งปลูกสร้างด้วยเทคนิคการประมวลผล “SAR Interferometry” ที่จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมวัดการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโครงสร้างในช่วงเวลาต่างๆ และนำมาแสดงผลเป็นเส้นกราฟแสดงอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร เพื่อตรวจสอบการยุบตัวของพื้นดิน หรือโอกาสทรุดตัวในระยะ 100 เมตร ซึ่งจะนำไปสู่มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัด Ground Motion […]

5 ประโยชน์ของ Geospatial Analytics สู่การหา insight ที่นักวิเคราะห์ธุรกิจไม่ควรพลาด !!

Geospatial Analytics คือ เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นกระบวนการที่นำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geospatial Data) มาผสมผสานกับข้อมูลธุรกิจ ที่มีอยู่ในอดีต หรือปัจจุบัน ภายในองค์กรของคุณ และข้อมูลเชิงพื้นที่ NOSTRA GeoData ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล หาแนวโน้มความเป็นไปได้ โดยการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prediction) ผ่านการแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Map Visualization & Interactive Graph เหมือนมีเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ของการหา insight ทางธุรกิจ 1.การค้นพบแนวโน้มทางธุรกิจ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของตลาด Geospatial Analytics จะช่วยในการวิเคราะห์ พฤติกรรม หาความสัมพันธ์  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาด ซึ่งช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจในการลงทุน การขยายตลาด หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้ากับตลาด เช่น การเติบโตของตลาดในพื้นที่ที่กำลังขยายตัว การเคลื่อนย้ายของกลุ่มลูกค้า  ค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง หรือพื้นที่ที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการเฉพาะ ทำให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดยสามารถเห็นแนวโน้มในเรื่องของปริมาณและความต้องการของลูกค้า, จำนวนประชากร, วิเคราะห์ตำแหน่งพื้นที่ที่มีการตั้งสาขา, ลูกค้าในพื้นที่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมจึงทำให้มีความได้เปรียบในตลาด 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร […]

5 เหตุผลที่ทำให้ NOSTRA Truck map แตกต่างจากแผนที่ทั่วไป

NOSTRA ได้พัฒนาฟังก์ชันสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยในด้านการลดต้นทุนเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง การหาจุดเติมเชื้อเพลิงตามเส้นทางที่วางแผนไว้ เปรียบเทียบราคาน้ำมันตามพื้นที่ ทำให้สามารถรู้ระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจริงได้   NOSTRA Truck Map คือ บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์เส้นทางวิ่งรถบรรทุก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและ supply chain ที่กำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการบนแพลตฟอร์มของธุรกิจขนส่ง สิ่งที่ทำให้ NOSTRA Truck Map แตกต่างจากแผนที่ทั่วไป 2. มีข้อมูลน้ำหนัก และส่วนสูงของรถบรรทุก เส้นถนนที่สามารถวิ่งได้ รวมถึงข้อมูลเวลาเปิด-ปิด และ Barrier ซึ่งเป็นข้อมูลห้ามเข้า – ออก ของถนนต่างๆเพื่อนำมาคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งจริงได้และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งได้ตามเงื่อนไขของการขนส่ง 3. มีข้อมูลจุดพักรถ ข้อมูลจุดที่ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่หน้าโรงเรียน เขตชุมชน ข้อมูลถนน เช่น ประเภทถนน ความกว้าง จำนวนเลนของถนน ข้อกำหนดความเร็วเฉลี่ยถนนแต่ละช่วง ข้อมูลตำแหน่งป้ายจำกัดความเร็ว เขตพื้นที่หวงห้าม ข้อมูลด่านชั่งน้ำหนัก 4. มีข้อมูลราคาน้ำมัน แบ่งตามแบรนด์ ประเภท และตามพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลสภาพอากาศ การคำนวณสภาพอากาศปัจจุบัน […]

สายDev ห้ามพลาด รวมฟังก์ชันเด็ด Map API สำหรับสายงาน Logistics และ Tracking platform

การขนส่งในปัจจุบัน นอกจากต้องการความถูกต้องแล้วความรวดเร็วแล้ว ระบบที่ดี มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงผล, ค้นหา, คำนวณเส้นทาง, วางแผนการเดินทาง ฯลฯ ที่จะช่วยสนับสนุนงานวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุน สร้างโอกาส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ บทความนี้จะมาบอกถึงฟังก์ชันเด็ด ที่ธุรกิจขนส่งนิยมใช้ พร้อมตัวอย่างCode เพื่อให้สายDev ไปทดลองใช้งาน โดยสามารถเข้าไปสมัครเพื่อรับAPI Key ได้ที่ https://console.nostramap.com/console/SignUp.aspx ฟังก์ชันยอดนิยมที่ใช้ในธุรกิจขนส่งเลือกใช้ 1.Base map แผนที่ฐาน ใช้สำหรับการแสดงเส้นทางที่จะให้รถสินค้าเข้าไปส่ง ซึ่งมีรูปแบบของแผนที่ฐานให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น Streetmap ,OpenStreetmap ,Imagery ,Hybird ,PremiumMap ตัวอย่าง Code สำหรับการใช้งาน คลิก https://developer.nostramap.com/developerV3/docs/js/sample/CreateBasemap 2. Find Best Sequence & Realtime Traffic ฟังก์ชันการจัดลำดับการขนส่ง โดยสามารถเพิ่มเงื่อนไขในการขนส่ง เช่น เวลาเปิด-ปิด , ยานพาหนะ , จุดต้นทางและปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง […]

NOSTRA รวมกฎข้อบังคับสำหรับคนมีรถบรรทุก รู้ไว้ไม่โดนปรับ !

เพราะเราเข้าใจ ว่าการขับรถบรรทุกที่ในเมืองไทยไม่ง่าย จากการเติบโตของภาคขนส่ง ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างดุเดือด ความรวดเร็ว ต้นทุน และความปลอดภัย เป็นปัจจัยหลักที่หากควบคุมได้จะทำให้มีโอกาสชนะเหนือคู่แข่งขัน แต่เหล่าผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง  พขร. หรือพนักงานขับรถ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญในการขับรถ ความรู้ความเข้าใจกฏหมายควบคุมการขับขี่รถบรรทุก การจดจำเส้นทางต่างๆ ทางโค้ง ทางแยก จุดอันตรายต่างๆ ได้อย่างแม่นยำนั้นหายากและขาดแคลน  อีกทั้งกฏหมายที่กรมการขนส่งทางบกประกาศใช้เพื่อเข้มงวดกับการเดินรถมากขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา  การขับขี่รถบรรทุกในเมืองไทยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นอสตร้าจึงได้รวบรวมข้อกฏหมายที่ควรรู้ในเบื้องต้นเพื่อการขับขี่รถบรรทุกมาฝากกัน 1.น้ำหนักของรถบรรทุก เรื่องพิกัดน้ำหนักบรรทุก เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรรู้อย่างมาก เพราะหากฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ เช่น ทำให้พิ้นผิวถนนพัง ทรุดโทรม เสียหาย เป็นหลุมบ่อ เป็นต้น และตามประกาศกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ได้กำหนดน้ำหนักของรถบรรทุกรวมน้ำหนักรถ เอาไว้ดังนี้ 2.สะพานที่ห้ามขึ้น 3.ความเร็วตามกฏหมาย 4.การจำกัดเวลา และพื้นที่วิ่งของรถบรรทุก ให้ NOSTRA MAP ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แอปพลิเคชันของคุณ จะดีกว่าไหมถ้าคนขับรถบรรทุกของคุณ […]

NOSTRA เผยรถบรรทุกขนส่งรับจ้างโต 9.49 % รับภาวะตลาดแข่งขันเดือด ต้นทุนพุ่งส่ง NOSTRA Truck Map นำเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบลดต้นทุน

NOSTRA Map โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน Geospatial Information เผยจากวิกฤตการณ์โรคระบาด ตลอดจนปัจจัยเสริมอื่น ๆ หนุนภาคขนส่งโตก้าวกระโดด หนุนส่งให้รถบรรทุกขนส่งรับจ้างทางถนนโตเฉลี่ยปีละ 9.49 % ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันดุเดือดในอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และต้นทุนค่าปรับจากการขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่างๆ เช่น กฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งรถบรรทุก กฎหมายการวิ่งตามเวลา น้ำหนักรถบรรทุก ถนนห้ามเข้า สะพานห้ามข้าม เป็นต้น NOSTRA ชูโซลูชันนวัตกรรม NOSTRA Truck Map ให้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์สำหรับการวางแผน และการขนส่งสำหรับเส้นทางรถบรรทุก รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในการวางแผนการทำงานบนระบบ TMS  พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อในการยกระดับแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกสามารถลดต้นทุนได้ นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า วิกฤตโควิด-19 ตลอดจนปัจจัยเสริมอื่น ๆเช่น การเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล เทรนด์การซื้อของออนไลน์ ล้วนส่งผลให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด หนุนภาคขนส่งเติบโตตามไปด้วย อัตราการเติบโตของรถบรรทุกรับจ้างทางถนนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า […]

ประโยชน์ 7 ข้อจากการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ร่วมกับGeoData เพื่อปรับใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (เบื้องหลังความสำเร็จบริษัทชั้นนำทั่วโลก)

เทคโนโลยี GIS และGeoData (ข้อมูลเชิงพื้นที่) ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก เพราะมีการปรับใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จกันมานานหลายปี แต่ด้วยข้อจำกัดของซอฟต์แวร์และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่มีราคาค่อนข้างสูงทำให้ขณะนั้นได้จำกัดการใช้งานอยู่ในกลุ่มเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ไม่แพร่หลายเหมือนเช่นในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทุกวันนี้มีให้เลือกใช้งานหลากหลายในราคาที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหน แน่นอนว่าหากเราเข้าใจในเทคโนโลยี เห็นโอกาสในการนำมาปรับใช้ก็อาจทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน พลิกจากผู้ตามก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ วันนี้นอสตร้าจะมาแชร์ มาแชร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน GIS และข้อมูล (GeoData) เคล็ดไม่ลับที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การเฝ้าติดตาม ที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้เหมือนเช่นในปัจจุบันประหนึ่งว่ามีเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจ แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่อง Usecase ต้องขอแนะนำองค์ประกอบทั้งสองส่วน เทคโนโลยี GIS  และ NOSTRA GeoData ให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อน องค์ประกอบแรกเทคโนโลยี GIS คืออะไร? เทคโนโลยีด้าน GIS หรือระบบภูมิสารสนเทศ เป็นการรวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้านแผนที่ ซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลต่างๆมาแสดงผลลงบนแผนที ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล สามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือสามารถนำต่อยอดเป็น Solution […]

หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนค่าแผนที่ (MAP) ของระบบ Logistics พุ่งสูงขึ้นทุกปี ปรึกษาทีมงานแผนที่ออนไลน์ NOSTRA วันนี้ !!!

NOSTRA Online Map Service แผนที่ออนไลน์ “นอสตร้า” โดยคนไทย สนับสนุนธุรกิจไทยตอบโจทย์การงานร่วมกับ Software เพื่องานทางด้าน Logistics  และระบบ Transportation Management System (TMS) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการข้อมูล และฟังก์ชันสร้างแผนที่ออนไลน์บนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้ง่ายๆ ให้เรานำเสนอเปรียบเทียบฟีจเจอร์ ความคุ้มค่า และราคา NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ด้วยการเรียกใช้ MAP API ซึ่งประกอบไปด้วยภาพแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย และมุ่งเน้นไปที่งานยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation Management System (TMS) โลจิสติกส์ในประเทศไทย ขอรับเอกสารเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อนำเสนอ คลิก NOSTRA Online Map service  หรือ marketing.nostra@cdg.co.th แผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Service เน้นไปที่งานยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจัดส่ง และสนับสนุนงานด้านติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet management) ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า […]