Better Routing Leads to Better Healthcare ประยุกต์ใช้ GIS ในงานบริการด้านสุขภาพ

ช่วงวันสองวันมานี้ ผมได้มีโอกาสอ่าน Articles หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากบทความหนึ่ง ซึ่งบทความที่ว่านี้มาจาก Where Next Magazine นิตยสารออนไลน์ของ ESRI Inc. ที่รวบรวมบทความทางด้านการประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจต่างๆ มาเผยแพร่ความสำเร็จให้กับทุกคนได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพของ Location Intelligence กันครับ Better Routing Leads to Better Healthcare โดย Este Geraghty, Chief Medical Officer and Health Solutions Director at Esri หลายปีที่ผ่านมาบุคลากรจากหน่วยงานการบริการด้านสุขภาพของสหรัฐฯมากกว่า 1,000 คน ได้ออกเยี่ยมสมาชิกโปรแกรมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) ตามบ้านเรือน เป็นระยะทางรวมกว่า 3,300 กิโลเมตร โดยไม่ได้มีการวางแผนในการเดินทางที่ดี ทำให้หลายครั้งต้องเร่งรีบ เพื่อให้ตรวจครบตามเป้าหมายในแต่ละวัน ทำให้เกิดปัญหา หน่วยงานจึงได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมองภาพรวมของงานในระบบว่า หากมองระบบงานออกเยี่ยมสมาชิกให้เหมือน ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เปรียบผู้ส่ง คือ […]

2 กลยุทธ์ช่วยค้าปลีกขยายธุรกิจได้แบบไม่ต้องลงทุนสร้างสาขาเพิ่ม

ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้หลายธุรกิจค้าปลีกต้องปรับกลยุทธ์สู่การซื้อขายบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยล่าสุดของธนาคารกรุงศรีฯ (เรื่องแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2564-2566: ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่) ที่คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2564 – 2566 ธุรกิจค้าปลีกจะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพียง 1.5 – 2.5% ต่อปี  โดยธุรกิจค้าปลีกยังต้องเจอกับอุปสรรคความท้าทายทางธุรกิจ ที่เป็นปัจจัยนอกเหนือจากวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เช่น การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นในช่องทางออนไลน์, การทำการตลาดสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น, การใช้ Big Data ที่องค์กรมีอยู่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ รวมไปถึงการทบทวนถึงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการขาย เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกลุ่ม ค้นหาช่องว่างในตลาดออฟไลน์ และชิงส่วนแบ่งทางการขายก่อนใครในกลยุทธ์ระดับเชิงพื้นที่ 1. กลยุทธ์  O2O  แต่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนโต เมื่อสร้างการรับรู้บนโลกออนไลน์ กระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายที่ออฟไลน์สโตร์เมื่อลูกค้าได้สัมผัสและมีประสบการณ์ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตไปได้ระยะหนึ่งแล้ว มักจะเกิดคำถามกับตัวเองว่า “จะใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจ และเพิ่มรายได้อย่างไรดี” ซึ่งคำตอบของการขยายธุรกิจนั้นนอกจากการเพิ่มไลน์สินค้า เพิ่มปริมาณการขายสินค้า เพิ่มปริมาณงบโฆษณาบนช่องทาง E-Commerce แล้ว ก็จะได้กลุ่มลูกค้าออนไลน์ แต่ยังมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มที่ไม่ควรมองข้าม กลุ่มนี้อาจจะยังไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจซื้อบนออนไลน์แพลทฟอร์มเพราะมีความกังวล หรือพฤติกรรมการซื้อ ความเชื่อที่ต่างออกไป ดังนั้นการหากต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ธุรกิจอาจจะเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการหาทำเลใหม่ในการตั้งสาขา หรือขยายธุรกิจให้ขยับเข้าใกล้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนั้น […]