บริษัท โกลบเทค จำกัด (GlobeTech Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด NOSTRA MAP ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ ได้เปิดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์แผนที่ https://map.nostramap.com สามารถเข้าดูข้อมูล ผังเมือง หรือ (City Plan) แสดงผลบนเว็บไซต์ง่ายๆ โดยสามารถเลือกที่ Map Layer เลื่อนดูส่วน Business Layer กดเลือกชื่อผังเมือง หรือ City Plan ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการใช้งานที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือก Location  โดยเฉพาะในขณะนี้ในการลงทุนด้านอสังหาฯ ที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลากหลายก่อนการตัดสินใจลงทุน

สีไหนมีความหมายอย่างไรต้องดู ..

สี ความหมาย
เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
เขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
เขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขตสีแดงและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ
เขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
เขตสีเม็ดมะปราง ที่ดินประเภทคลังสินค้า
เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เขตพื้นที่ว่างมีกรอบ ที่ดินประเภทเขตทหาร
เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เขตสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เขตสีน้ำตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เขตสีฟ้า ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง
เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทที่สงวนเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
เขตสีชมพู ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลผังเมือง

2018-08-20T19:27:29+00:00