Featureใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map

NOSTRA MAP ข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด แนะนำ Feature ใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map


Heat Map คืออะไร?
Heat Map คือ เทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic data) และข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์นั้น มาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ, สถาบันการเงิน, บริษัทโฆษณาทำการตลาด, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

Heat Map ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่

  1. Demographic Data (ข้อมูลประชากรศาสตร์) – ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, สถานภาพสมรส และอาชีพ
  2. Landmark Data (ข้อมูลสถานที่สำคัญ) – ได้แก่ หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล, Office, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ โดยข้อมูล POI ของแผนที่ประเทศไทย ของ NOSTRA มีนั้นปัจจุบันมีมากกว่า 1,500,000 จุด ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสถานที่สำคัญต่างๆ ออกเป็น 48 ประเภท โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่ละธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
  3. Customer Data – ข้อมูลอื่นๆที่สามารถนำมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลสถานที่สำคัญ ที่ทางลูกค้ามี สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมได้เช่นกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด


หลังจากที่ได้ข้อมูล 3 ส่วน ตามที่กล่าวข้างต้นมาแล้ว ทีมงาน NOSTRA จะทำการสร้างตาราง (Grid) ผ่านระบบมาซ้อนทับบนแผนที่ โดยมาตรฐานจะใช้ความละเอียดของการทำงานอยู่ที่ 500 x 500 ตารางเมตร

หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลด้วยการให้คะแนนแต่ละพื้นที่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลข้างต้นที่ใส่ลงไปและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าสีต่างๆ ในแต่ละช่องของตาราง เช่น สีแดง หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด รองลงมา จะเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามลำดับ


ตัวอย่างการแสดงผลของ Heat Map NOSTRA
ท่ามการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างเข้มข้น Heat Map ช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างโอกาสให้ล้ำหน้าคู่แข่งได้อีกด้วย
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Map ติดต่อฝ่ายขาย ได้ที่ 02-266-9940