TH   |   EN

NOSTRA
EV Charging Stations
Datasets And APIs

3 ตัวช่วยสำหรับนักพัฒนาระบบ

NOSTRA Console

– ลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน API ของ NOSTRA
– รับ API KEY เพื่อใช้งาน NOSTRA API
– ติดตามสถานะการเข้าใช้งานของเว็บไซต์ หรือ             แอปพลิเคชัน
– ปรับเปลี่ยนแผนการใช้งาน API

NOSTRA Developer

– แนะนำโครงสร้างการใช้งาน NOSTRA API
– ครอบคลุมในหลาย Platform
– มีตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้คุณเข้าถึงการใช้งานได้      อย่างสะดวกสบาย

NOSTRA Showcase

– รวบรวมตัวอย่างการใช้งาน NOSTRA API เพื่อการ      เข้าถึงที่สะดวกมากขึ้น
– Guideline การใช้งาน ให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับ    งานของคุณ
– เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของคุณ

NOSTRA Map API for Education

บริการแผนที่ NOSTRA Map API Service สำหรับนิสิต และนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับโครงงานระดับอุดมศึกษาทั้งในรูปแบบ Web application และ Mobile application

Consult with our experts
what's best for your company.