TH   |   EN

GeoData

Searching potential area to re-create better business strategy

ข้อมูลแผนที่ เพื่อการค้นหาพื้นที่ศักยภาพเชิงธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจให้แม่นยำ ด้วยการใช้งานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Spatial analytic tool

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

Adaptable for business planning

สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจ

Best coverage map in ASEAN

ข้อมูลแผนที่ครอบคลุมทั้งอาเซียน

Easy to use for GIS software

ข้อมูลสามารถใช้งานกับโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 Customizable map

รูปแบบของแผนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยน และออกแบบได้

Best support service

บริการแนะนำดูแลผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหา

ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) ที่มีความละเอียด แม่นยำสูง ครอบคลุมภูมิภาค ASEAN สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือจีไอเอส ( GIS ) และ Business Intelligence ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ที่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) ที่แสดงในรูปแบบของแผนที่ (Map) ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือ ฐานข้อมูล (Database) ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงผล วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ให้บริการได้ตามความต้องการ

Success Stories

ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่รู้จักกันดีในนาม “เงินติดล้อ” ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ จาก NOSTRA ในการนำมาใช้วิเคราะห์ และอธิบายข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประชากร การขนส่ง การตลาด และข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ช่วยตัดสินใจในการขยายสาขาใหม่ไปยังทำเลที่ถูกต้องได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบัน “เงินติดล้อ” มีสาขาครอบคลุมมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศไทย

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายและเช่าชื่อดังทั้งโครงการบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ ได้นำข้อมูลที่บริษัทเก็บแบบตาราง (Table) มาแปลงเป็นข้อมูลที่แสดงผลบน Digital map ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งทำให้เห็นภาพ และง่ายต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าของยอดขายโครงการในพื้นที่ การประเมินพื้นที่เพื่อลงทุนสร้างโครงการใหม่ รวมถึงสามารถดูแนวโน้มการเติบโตของพื้นที่ที่น่าลงทุนผ่านข้อมูลยอดขายย้อนหลังของบริษัท

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้นำข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ และออฟไลน์จาก NOSTRA เช่น ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) แบบดิจิตอล เวกเตอร์ (Digital vector), ชุดข้อมูล ASEAN PLUS ประเทศไทย (ถนนเส้นคู่), การเช่าใช้บริการค้นหาข้อมูลตำแหน่งภูมิศาสตร์ด้วยข้อมูลที่อยู่ (Address search service) เพื่อจัดทำระบบบริการข้อมูล GISWEB ผ่านเว็บไซต์ เช่น ระบบ Smart PWA ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ, ระบบ GIS Editing Online, ระบบให้บริการแผนที่ออนไลน์ (GIS API) เป็นต้น

Map Layers & Attributes

ปัจจุบัน NOSTRA มีข้อมูลให้บริการครอบคลุม 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น

1. Standard layer หรือข้อมูลแผนที่ฐาน ประกอบด้วย 11 ชั้นข้อมูลต่อไปนี้

 • ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ชื่อจังหวัด/ ชื่ออำเภอ/ ชื่อตำบล/ ข้อมูลจำนวนครัวเรือน/ ข้อมูลจำนวนประชากรเพศหญิง และเพศชาย)
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตเทศบาล (เทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลตำบล)
 • ชั้นข้อมูลถนน (ข้อมูลชื่อถนน/ ประเภทถนน/ ความกว้าง และจำนวนเลนถนน)
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งทางแยก (ชื่อทางแยก/ ประเภทของทางแยก)
 • ชั้นข้อมูลทางรถไฟ (ชื่อสถานีรถไฟ/ เส้นทางรถไฟ)
 • ชั้นข้อมูลระบบขนส่งมวลชน (BTS/ MRT/ APL/ BRT)
 • ชั้นข้อมูลอุทยานแห่งชาติ (ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยานแห่งชาติ/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
 • ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ (ข้อมูลแม่น้ำ/ ลำคลอง/ ทะเลสาบ และบ่อเพาะเลี้ยงเชิงเกษตรกรรม)
 • ชั้นข้อมูลสถานที่สำคัญ 1.7 ล้านจุดทั่วไทย ประกอบด้วย 48 หมวดใหญ่ 500 หมวดย่อย (เช่น สถานที่ราชการ/ ร้านค้า/ สถานที่ท่องเที่ยว/ ร้านอาหาร/ ที่พัก/ โรงงาน ฯลฯ )
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตของสถานที่สำคัญ (Public area)
 • ข้อมูลชื่อเรียกอื่นๆของสถานที่สำคัญ (POI Naming)

2. Additional layer หรือชั้นข้อมูลพิเศษ ประกอบด้วย 14 ชั้นข้อมูลต่อไปนี้

 • ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ไปรษณีย์
 • ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ตำรวจ
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน (*อ้างอิงตามกระทรวงมหาดไทย)
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งป้ายรถเมล์ในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • ชั้นข้อมูลตำแหน่งหลักกิโล
 • ชั้นข้อมูลผังเมือง (City plan) แสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม
 • ชั้นข้อมูลแนวเวนคืนที่ดิน (*อ้างอิงตามประกาศพระราชกฤษฎีกา)
 • ชั้นข้อมูลเขตปลอดภัยการบิน
 • ชั้นข้อมูลแนวเส้นเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • ชั้นข้อมูล Future layer หรือ ข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง ข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 • ชั้นข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ แบ่งรถออกเป็น 5 ประเภท รถจักรยานยนต์/ รถยนต์/ รถกระบะ/ รถโดยสาร/ รถบรรทุก โดยเป็นข้อมูลรายจังหวัดย้อนหลัง 10 ปี พร้อมข้อมูลประเภทยานพาหนะ/ จังหวัด/ ความจุ/ ยี่ห้อของรถ/ จำนวนปี
 • ชั้นข้อมูล Street food แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ Food truck/ หาบเร่แผงลอยทั่วประเทศ
 • ชั้นข้อมูลเส้นกึ่งกลางแม่น้ำ
 • ชั้นข้อมูลขอบเขต อบต.

3. Extra content คือ ข้อมูลคุณลักษณะเพิ่มเติม ในหมวดสถานที่ต่างๆ เช่น วันเวลาทำการ/ ข้อมูลราคา/ ประเภทร้านค้า/ จำนวนสาขา และ คุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย

 • หมวดสถานที่ท่องเที่ยว
 • หมวดร้านอาหาร
 • หมวดโรงแรมและที่พัก
 • หมวดอสังหาริมทรัพย์
 • หมวดคลินิกศัลยกรรมและความงาม
 • หมวดโรงพยาบาล
 • หมวดสถานศึกษา
 • หมวดโรงงานและสถานประกอบการณ์
 • หมวดตลาด
 • หมวดที่จอดรถ
 • หมวดสถานบริการซ่อมรถ

4. Special feature คือ ข้อมูลพิเศษอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับข้อมูลแผนที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ข้อมูล Network data set คือ การคำนวณระยะเวลา และจัดการเส้นทางในการขนส่ง รองรับการเดินทาง 5 รูปแบบ (Car/ Motorcycle/ Bicycle/ Truck/ Pedestrian) ช่วยในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยใช้เกณฑ์หาเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือหาเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด, การหาขอบเขตพื้นที่ให้บริการของตำแหน่งต่างๆ, การหา Closest facilities
 • ข้อมูล 3D Model คือ ข้อมูลอาคารที่เป็น 3 มิติ เสมือนจริงในแต่ละพื้นที่
 • ข้อมูล Complex map คือ ข้อมูลแผนที่ที่เพิ่มรายละเอียดเฉพาะของแต่ละพื้นที่ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น พื้นที่ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น
 • ข้อมูล Indoor map คือ ข้อมูลแผนที่ที่เพิ่มรายละเอียดต่างๆ ในอาคาร โดยสามารถต่อยอดไปสู่การทำ Indoor navigation ภายในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ได้
 • Grid Population

5.Special Fields คือ ส่วนขยายข้อมูลที่เพิ่มเติมรายละเอียดจาก Standart layer เพื่อความละเอียดของข้อมูลให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 • ข้อมูลถนน
  • รูปแบบถนน (Form of way)
  • ความสูง-ต่ำของถนน (Dimension) โดยเทียบกับความสัมพันธ์กับระดับถนนปกติ
  • พื้นผิวถนน (Surface)
 • ชั้นข้อมูลสถานที่สำคัญ
  • บ้านเลขที่ (House Number) หรือหมู่ที่ (MU)
  • เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) หรือเบอร์แฟ็กซ์ (Fax Number)
 • ข้อมูลอาคาร
  • ประเภทข้อมูลอาคาร (Building Type)
  • ความสูง (Height) และจำนวนชั้น (Number Storey)
  • ชื่อและรหัสตำบล อำเภอ จังหวัด ไปรษณีย์ (Name & Code)
  • ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมืองรวม
 • ข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน
  • จำนวนประชากรรายตำบล (ชั้นข้อมูลรายตำบล)

Thailand GIS DATA (Update 2022)

80
Provinces
910
Districts
7420
Sub Districts

898,400.22

 KM. on the road

2,036,308

POI

Points of interest (Landmark) into 48 category

ประเภทของสถานที่สำคัญ / Category ประเภทของสถานที่สำคัญ / Category ประเภทของสถานที่สำคัญ / Category ประเภทของสถานที่สำคัญ / Category
สถานที่ราชการ
Government Agency
องค์กรระหว่างประเทศ
International Organizations
รัฐวิสาหกิจ
State Enterprise
ตลาดนัด
Market
ร้านค้า
Store
บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน
Company & Partnership
โรงแรม
Hotel
โรงภาพยนตร์
Cinema/Theatre
บริการการเงิน
Financial services
ร้านอาหาร
Restaurant
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Supermarket and Department Store
ร้านสะดวกซื้อ
Convenience store
ฟาสต์ฟู้ด
Fast food
ร้านกาแฟ ไอศครีมและเบเกอรี่
Bakery &Coffee & Ice cream
.ร้านอาหารที่มีหลายสาขา
The restaurant has several branches
บริการรถยนต์
Car Service
โรงรับจำนำ
Pawn shop
สถานีบริการน้ำมัน
Oil Station
รัฐวิสาหกิจ (โทรศัพท์)
Enterprises (telecom)
สถานีบริการแก๊สรถยนต์
Gas Station
ธนาคาร
Bank
รัฐวิสาหกิจ (ประปา)
Enterprises (supply)
นิคมอุตสาหกรรม
The Industrial Estate Authority of Thailand
.รัฐวิสาหกิจ (ไฟฟ้า)
Enterprises (electricity)
คมนาคมขนส่ง
Transportation
ศาสนา
Religion
สมาคม มูลนิธิ
Association Foundation
ตำรวจ
Police
สถานศึกษา
Educational Institution5
บริการสุขภาพ
Health Services
การทูต
Consulate/Embassy
เขื่อน
Dam/Reservoir
สันทนาการ
Recreation
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์
Tourist Places
อาคารสูง สำนักงาน
High building
ที่อยู่อาศัย
Accommodation
บริการประสานงานชุมชน
Community Services Coordinator
ร้านหนังสือ
Bookstore
ร้านก่อสร้างและตกแต่ง
Shop construction and decoration
สถานบันเทิง
Entertainment venue
ที่จอดรถ
Car park
โรงงาน
Factory
บริการซ่อม
Repair Service
สหกรณ์
Cooperative
เกษตรกรรม
Agriculture
สื่อสารโทรคมนาคม
Telecommute
โชว์รูมรถจักรยานยนต์
Motorcycle showroom
สถานที่อื่นๆ
Other

Our Package Plan

Consult with our experts what's best for your company.