Loading...
Industrials 2018-07-03T11:25:36+00:00

Industrial Solution

การวิเคราะห์ วางแผน และประเมินหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าให้อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการหาทำเลที่ตั้ง ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย

Benefits

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของการกระจายตัวตำแหน่งโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้า โดยวิเคราะห์จากข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ และแสดงผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จำนวนประชากร การกระจุกตัวของแหล่งชุมชน ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานเดิม พื้นที่การให้บริการและการเข้าถึงลูกค้า เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น

ยกระดับการให้บริการลูกค้า

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยตำแหน่งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระขายสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ทำให้การขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้เวลาน้อยและลดต้นทุนทางด้านทรัพยากรในองค์กรของคุณ

ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

วิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลแผนที่ดิจิตอล เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) ขอบเขตแนวเวนคืนที่ดิน (Land Expropriation) โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่

Solution

Site Selection

ข้อมูลแผนที่ GIS ของ NOSTRA ประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) ได้โดยตรง เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน ขอบเขตอุทยานแห่งชาติ (National Park) ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) ขอบเขตแนวเวนคืนที่ดิน (Land Expropriation) เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งชั้นข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบนามสกุลที่รองรับกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ เช่น Shapefile หรือ Geodatabase เป็นต้น ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศอย่าง ArcGIS for Desktop หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อหาทำเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าสาขา และระบุถึงปัจจัยที่มีผลในการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง