TH   |   EN

Financial & Banking

เข้าใจ และรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางพื้นที่ที่สามารถวาดขึ้นเองได้ด้วยมือคุณ

Consult with our experts what's best for your company.

       การเงิน และการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Banking แบบเต็มรูปแบบ ประกอบกับการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้นั้น ธนาคาร ธุรกิจสินเชื่อ และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจศึกษาการนำแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเปิดขยายมุมมองใหม่ให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อมูลแผนที่ของ NOSTRA เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณมีอยู่ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจ และรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางพื้นที่ ที่สามารถวาดขึ้นเองได้ด้วยมือคุณ

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงจุด และแม่นยำ ด้วยข้อมูลแผนที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวโน้มทิศทางของธุรกิจคุณ ว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น เลือกทำเลที่ตั้งสาขา สำนักงาน หรือตู้ ATM แห่งใหม่ โดยทำการวิเคราะห์จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และนำเสนอผลลัพธ์ด้วยข้อมูลบนแผนที่ เช่น การวิเคราะห์จากจำนวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และการกระจุกตัวของแหล่งชุมชน เป็นต้น โดยใช้แผนที่ดิจิตอลเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ  และเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับการการประเมินทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคารนั้น จำเป็นต้องทราบถึงตำแหน่งของหลักประกัน ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยร่วมสำหรับใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผล ซึ่งข้อมูลแผนที่ดิจิตอลจะช่วยให้การทำงานง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการใช้ข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

เข้าถึงลูกค้าได้ทันท่วงที

ด้วยความสามารถของแผนที่และฟังก์ชั่นของ NOSTRA API ที่รองรับกับการนำทาง สามารถช่วยในการวางแผน กำหนดเส้นทางการเดินรถ และจำนวนรถที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม เช่น รถขนเงินของธนาคาร ในการขนส่งไปยังธนาคารสาขา หรือตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประหยัดน้ำมัน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

Site Selection

ข้อมูลแผนที่ GIS ของนอสตร้า ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลพิเศษที่หลากหลาย เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้านธุรกิจการเงิน และการธนาคารโดยตรง เช่น ข้อมูลราคาประเมินที่ดิน (Land Value) ข้อมูลขอบเขตอุทยานแห่งชาติ (National Park) ข้อมูลขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (City Plan) และข้อมูลแนวเวนคืนที่ดิน (Land Expropriation) เป็นต้น ซึ่งชั้นข้อมูลดังกล่าว ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ นามสกุลที่รองรับกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ เช่น Shapefile หรือ Geodatabase เป็นต้น ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศอย่าง ArcGIS for Desktop หรืออื่นๆ เพื่อหาทำเลที่ตั้ง หากลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และระบุถึงปัจจัยที่กระตุ้นยอดขายได้อย่างง่ายดาย