Smart Drive Solution 2019-07-02T11:28:58+00:00

Smart Drive Solution
Safe Steps for Car Insurance

รู้จักลูกค้ามากขึ้น เพิ่มมูลค่าการจัดการธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล

NOSTRA Smart Drive ดิจิทัลแพลทฟอร์ม Usage-Based Insurance (UBI) ที่บูรณาการข้อมูลจากการขับขี่เข้ากับเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ประมวลผลเกิดเป็นข้อมูลพฤติกรรมเฉพาะบุคคล ที่บริษัทประกันภัยสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการทางธุรกิจ โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี

NOSTRA Smart Drive นวัตกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ผสานสองเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ Telematics เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและสื่อสารในระหว่างการขับรถเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนการขับรถที่เสี่ยงอันตราย และ Big Data Analytics เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรมการขับรถที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจประกันภัย ที่เรียกกันว่า Usage-Based Insurance (UBI) การคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัยในยุคดิจิทัล

Smart Drive Solution

ใช้กล้องติดรถยนต์ในการเก็บข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง
และการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถที่ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analytics) โดยใช้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA และข้อมูลเกี่ยวกับท้องถนนตามจริงของประเทศไทย

Forward Collision
Warning System

Lane Depature
Warning System

Driver Fatigue
Alert

Cruise Control
Remainder

Stop and Go

Speed  Camera

Lane Change Camera

Red Light Alert

การทำงานของระบบ Smart Drive Solution

NOSTRA Smart Drive Benefits

– บริษัทประกันภัยประเมินราคาเบี้ยประกันภัยได้แม่นยำมากขึ้นจากการคิดค่าเบี้ยประกันภัยแบ่งกลุ่มประเภทตามตามพฤติกรรมการขับขี่

– ได้รับความสนใจจากลูกค้าใหม่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากส่วนลดที่จูงใจของการออกเบี้ยประกันภัยแบ่งกลุ่มประเภทผู้ขับขี่ตามพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงการขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ

– บริษัทรับประกันภัยสามารถประเมินการคิดค่าเบี้ยประกันภัยความเสียหายจากอุบัติเหตุได้แม่นยำขึ้น และลดการฉ้อฉลในการประกันภัย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ระหว่างที่มีอุบัติเหตุ เช่น การหยุดรถอย่างแรงและกะทันหัน ความเร็วรถ และเวลา เป็นต้น จากข้อมูลที่มีการเก็บด้วยอุปกรณ์ Telematics

– กระบวนการด้านสินไหมทดแทนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินไหมทดแทน และการบริการ ด้วยเทคโนโลยี Telematics ที่ส่งข้อมูลการขับขี่จากอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถยนต์ไปแสดงที่แอพพลิเคชันของฝั่งบริษัทประกันภัยเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

– ส่งผลเชิง CSR จากการนำไปสู่การลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การออกเบี้ยประกันภัยแบ่งกลุ่มประเภทผู้ขับขี่ตามพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ทำให้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงมีแนวโน้มอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่อความปลอดภัย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป