TH   |   EN

Smart Health by NOSTRA

Caring your health for the better living in the future

ดูแลสุขภาพของคุณ เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

Smart_Health_1

Healthcare Technology

Smart_Health_2

Preventive Healthcare

Smart_Health_3

Personalize Health Platform

Smart_Health_4

Customizable Platform

Extra_content_5

Best Support Service

Smart Health by NOSTRA

Digital Health Platform ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และการบริการให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ประกันภัย และองค์กรต่างๆ ในการนำไปพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Tracker Platform บันทึกการติดตามข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิต และการออกกำลังกายต่างๆ ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ Smart Watch  และแอปพลิเคชันต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน (Big Data Analytics) โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่มาทำการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ให้ได้ผลรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ  และโน้มน้าวให้คนหันมาสนใจการออกกำลังกาย และใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

 

Success case

smart_health_2

My Move Application

กลุ่มบริษัท CDG และ G-Able ได้ใช้ “My Move” แอปพลิเคชันใน Concept Gamification สำหรับงาน Determination Run 2020 ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก Smart Health by NOSTRA Platform กระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย อยากออกมาทำกิจกรรม สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมสนุก และพิชิตระยะทางเป้าหมายผ่านกิจกรรม Challenge พร้อมฟังก์ชันแสดงระยะทางแข่งขันรายทีมแสดงผลข้อมูลประวัติกิจกรรมการออกกำลังกาย เส้นทาง ระยะเวลา แคลลอรี่ และระยะทางบนแผนที่ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจ, จำนวนก้าว, การนอน, ความเครียด อีกด้วย

Function & Attribute

Smart Health by NOSTRA นำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไร ?

Corporate
แผนกทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่างๆ สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA” มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น จัดกิจกรรมแข่งวิ่งเพื่อสนับสนุนให้คนภายในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยนำ “Smart Health” โมบายแอปพลิเคชันไปเป็นเครื่องมือ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงานจาก Activity Tracker Platform เข้ากับฐานข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่เดิม และสร้าง Dashboard ให้พนักงานได้ติดตามผลการแข่งขันได้แบบ Real – Time ในขณะที่ทีมงาน HR ก็สามารถดูข้อมูลภาพรวม และนำส่งรายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดผ่าน Web Portal ให้กับผู้บริหารได้

Insurance
ธุรกิจประกันสุขภาพในปัจจุบัน สามารถนำ “Smart Health by NOSTRA ” มาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูล Activity Tracker Platform ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ และแสดงผลพฤติกรรมการออกกำลังกายของลูกค้าได้โดยใช้  “Smart Health”  โมบายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบกรมธรรม์เฉพาะบุคคล (Personalize) ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่ต่างกันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยในระยะยาว รวมถึงมีแนวโน้มการเคลมประกันที่ลดลง

Healthcare
การจัดโปรแกรมพิเศษดูแลเฉพาะบุคคล ในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และการทำงานของร่างกาย กิจกรรมต่างๆ ประจำวัน สามารถนำไปวิเคราะห์โอกาสในการเกิดโรค เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงก่อนเจ็บป่วย

 

Consult with our experts what's best for your company.